Prijzen & Voorwaarden

Dag verhuur:

 • € 130 euro incl. BTW per dag.
 • 200 km vrij*.
 • tijdstip van ophalen en terugbrengen in overleg
 • Excl. brandstof.
 • Twee dagen  € 225 euro

Week verhuur:

 • € 500 euro incl. BTW
 • 700 km vrij *
 • Op basis van 7 dagen (ophalen en brengen in overleg).
 • Excl. brandstof

Midweek verhuur:

 • Prijs € 300 euro incl. BTW
 • 500 km vrij *
 • Op basis van maandag ophalen en vrijdag retour
 • excl. brandstof

Weekeind verhuur:

 • € 275euro incl. BTW
 • 500 km vrij*.
 • Op basis van vrijdag ophalen en maandag retour.
 • Excl. brandstof

Halve dag verhuur:

 • Mogelijk vanaf minimaal 2 eendjes (groepen)
 • Op basis van +/- 4 uur
 • Prijs op aanvraag

Trouw verhuur:

 • € 165 euro incl. BTW per dag.
 • 200 km vrij*.
 • De auto staat er netjes gepoetst bij incl. steun voor een bloemstuk.
 • Excl. brandstof.

*

 • Maakt u meer kilometers, dan kost dit € 0,15 per/km. 
 • Dit staat dus los van de brandstof deze is in vrijwel alle gevallen uitgesloten.
 • Alleen bij arrangementen is deze soms inbegrepen
 • Zie ook algemene voorwaarden voor meer informatie.

Beknopte algemene voorwaarden:

 • Annuleren is alleen mogelijk 6 weken voor de afgesproken datum. Indien de datum binnen deze 6 weken is annuleren niet mogelijk. We gaan met u op zoek naar een oplossing in de vorm van een tegoedbon of het zoeken naar een andere geschikte datum om alsnog met de eendjes op pad te gaan.
 • Minimale leeftijd bestuurder 24 jaar.
 • Bestuurder is minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.
 • Bij de verhuur van onze eendjes vragen wij een borg. Deze borg kan op 2 manieren worden geboden. Of u laat u eigen auto bij ons staan als borg, of u betaald 500 euro borg In geval van het huren van meerdere auto’s zal de borg in overleg worden afgestemd en op de huurovereenkomst worden beschreven..
 • Het eigen risico bij een eventuele schade is € 750 euro. Deze dient af direct afgerekend te worden als de auto met schade wordt teruggebracht.
 • Huurbedrag zal bij aanvang moeten worden voldaan. Het afgesproken huurbedrag staat vermeld op de huurovereenkomst of op een eventuele offerte. Dit bedrag kan vooraf worden overgemaakt of contant worden voldaan. Er is geen PIN mogelijkheid.
 • De borg kan vooraf worden overgemaakt of bij aanvang worden voldaan. Tevens kan u eigen auto als borg dienen, maar indien er schade ontstaat zal het eigen risico direct moeten worden voldaan bij terugkomst.
 • Één hoofdbestuurder is verantwoordelijk voor de auto ten aanzien van bekeuringen en het correct behandelen van onze auto’s.
 • Kopie rijbewijs meenemen (en afgeven) bij vertrek.
 • De auto’s zullen afgetankt meegegeven worden. De auto dient afgetankt terug gebracht te worden.
 • De auto’s zijn WA verzekerd met een ongevallen inzittenden verzekering voor 4 personen incl. de bestuurder.
 • We werken eraan om onze eenden in goede staat te houden, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Bij pech onderweg in de regio zullen we u zelf technisch ondersteunen d.m.v. telefonisch overleg of assistentie ter plaatse.
 • Buiten Nederland adviseren we u een eigen mobiliteitshulp te regelen via bijvoorbeeld een reisverzekering met een aanvullende pechhulp.

Algemene voorwaarden: Duck’s Toer

Op deze huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden, die vermeld zijn op de
voorpagina van het huurcontract, alsmede huurvoorwaarden van ‘duckstoer’ zoals hieronder afgedrukt.

Er wordt gesproken over twee partijen.
Hieronder nader beschreven.

Huurder:

Persoon die huurovereenkomst heeft ondertekend en waarvan de leeftijd minimaal 24 jaar is en minimaal 3 jaar in het bezit is van een Nederlands rijbewijs. (kopie rijbewijs verplicht af te geven bij vertrek)

Verhuurder:

Eenden verhuur bedrijf ‘Duckstoer’ op naam van dhr. H.C.G. van Asselt.
Bereikbaar op telefoonnummer 06-23085045 

Artikel 1: Huurprijs & borgsom

1.1

De huurprijs van de auto met de toebehoren wordt berekend volgens de geldende tarieven van ‘Duckstoer’ bij het aangaan van de huurovereenkomst.
Bedrag en tijdsduur staan dan ook vermeld op deze huurovereenkomst en zal in tweevoud worden opgemaakt.

De huurder is de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Bovendien eist verhuurder van de huurder een borgsom te storten of contant te voldoen.
Deze borgsom strekt verhuurder tot van al het geen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst al dan niet opeisbaar van de huurder te vorderen heeft n.a.v. eventuele schade.

De borgsom bedraagt € 500 euro incl. BTW per auto tenzij anders overeengekomen op de huurovereenkomst.

Verder is de verhuurder gehouden tot in te houden schoonmaakkosten van de borgsom indien dat naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

Artikel 2: Misbruik & teruggave

2.1

De huurder wordt geacht het voertuig in onbeschadigde, goede staat en schoon te hebben ontvangen.
De huurder zal het gehuurde als een goede huisvader gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke regelingen en bepalingen.

2.2

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, tenzij zodanig gebruik plaats vindt onder de directe verantwoordelijkheid en toezicht van huurder.
De aansprakelijkheid zal dan bij de hoofdbestuurder blijven liggen.
Het is de huurder evenmin niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te (doen) brengen, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

2.3

De huurder is verplicht om het gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren tenzij anders overeengekomen op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen.

Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de huurder voor iedere dag c.q. gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief plus een toeslag van € 100 euro incl. BTW per dag.

2.4

Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
verhuurder. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden
aangebracht tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

2.5

Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurovereenkomst het huurcontract in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.

2.6

Tevens is het gebruik van de gehuurde auto na of in combinatie met het gebruik van drugs en/of alcohol absoluut verboden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur
is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd. Als het gehuurde buiten openingsuren van de verhuurder wordt ingeleverd wordt het gehuurde als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigd aan verhuurder en verhuurder weer over het gehuurde object kan beschikken.

Bovenstaande aansprakelijkheid geldt tenzij zodanige schade wordt gedekt door de door verhuurder in eigen beheer gevoerde WA-verzekeringsvoorziening, welke per geval beoordeeld of en in hoeverre dekking voor een schade wordt verleend, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van verhuurder, in welk geval aansprakelijkheid van de huurder beperkt is tot het eigen risico t.b.v. € 750 euro incl. BTW

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde. Voorts is dient aansprakelijk voor alle kosten direct of indirect die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder medebegrepen overbelasting van het gehuurde en de gevolgen van deelname aan wedstrijden alsmede overtreding van art. 26 van de wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrechten.

Deelname aan wedstrijden/puzzel en of behendigheidsritten is niet toegestaan.

3.2

De huurder is verder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde tussen de in 3.1 genoemde
tijdstippen aan derden is toegebracht en is gehouden tot voldoening van boetes, belastingen en/of
soortgelijke heffingen die het gevolg zijn van het gebruik van het gehuurde gedurende genoemd tijdvak.
De huurder zal verhuurder zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde gedurende het in 3.1 genoemde tijdvak.

3.3

De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van huurder achterlaten van
de gehuurde auto deze door middel van het meegeleverde sleutels goed op slot te doen tegen diefstal.
Bij diefstal van gehuurde welke niet goed op slot was, zoals op de bovenbeschreven wijze bevestigd,
zal doorberekening van de economische waarde van de auto (inclusief gemonteerde extra’s) plaatsvinden.

3.4

De huurder verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Huurder aanvaardt
alle gevolgen als schade, gevolgschade en boetes voor eigen rekening indien aan bovenstaande niet is
voldaan. Huurder vrijwaart verhuurder volledig van te lijden schade tengevolge van niet aan bovenstaande voldoen.

Artikel 4: Vrijwaring

4.1

De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de
huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de
huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij behorende
documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de auto zoals o.m. lekkage,
trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de auto en/of
toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige
verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de
wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder
mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders
van het gehuurde gepleegde strafbare feiten.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikelbedoelde aanspraak van derden.

De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie door het personeel van de door verhuurder ingeschakelde dealeradressen, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 5 Reparaties en schades

5.1

Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij deze het gevolg zijn van normale
slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is de huurder niet
toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

5.2

Alle schades aan het gehuurde dienen door de huurder onmiddellijk telefonisch aan verhuurder te worden
gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn,
is de huurder met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren op een europees schade formulier die in de auto aanwezig is.

Verder zal de huurder aan verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekeringsmaatschappijen,overheidsinstanties en andere derden.

5.3

Bij pech onderweg zal er direct contact gezocht moeten worden met de verhuurder.
Waarna na telefonisch overleg een oplossing gezocht zal worden voor het eventuele defect.

Artikel 6: Bijzonder, bepalingen

6.1

De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van verhuurder stipt op te volgen en
verhuurder zonodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een ander voertuig, de verhuurder heeft hierbij een inspannings
verplichting dit een gelijkwaardig voertuig te laten zijn. Indien dit op de zelfde dag niet mogelijk kan een tegoedbon worden uitgeschreven voor de termijn waarvoor de auto in eerste instantie was gehuurd. Teruggave van het huurtarief is niet mogelijk in het geval van een technisch defect. Rekening houdend met de leeftijd van de auto’s is dit een mogelijkheid ondanks alle inspanning deze auto’s in goede conditie te houden.

6.2

Indien de huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens
verhuurder, is verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen en/of het
gehuurde zo nodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na teruggave c.u.
terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd zonder dat een en ander aan de
huurder aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende vergoedingen.

Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen voortkomend uit de
huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden
voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden
van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling,
aanvraag van surséance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de
huurder, bij vordering van overheidswege ven het gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde, alsmede
indien de WA en/of casco autoverzekering van de huurder wordt opgezegd, volgt ontbinding van de
huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiële verplichtingen van de huurder jegens verhuurder zijn afgedaan.

6.3

Huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan
schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.

6.4

Indien de huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

6.5

De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van
hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst
onverminderd van kracht.

6.6

Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige
voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn
vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

6.7

Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge van
deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander
persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de ondertekenaar
bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.

6.8

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.